Замърсяване на р. Огоста с арсен: връзка на биогеохимичните процеси в почвите на заливната тераса с динамиката на речната система (ASCOR)

 

 

Разработване на имуноглобулинов препарат с усилена полиспечифичност за пасивна имунотерапия на сепсис

 

 

 Идентифициране на гени, които регулират толерантността на растенията към неблагоприятни абиотични фактори и определят скоростта на стареене

 

 

Влияние на промените в земеползването и стопанисването на горите върху акумулацията на въглерод в планински екосистеми

 

 

Стандартизиран биотехнологичен добив на фито-фармацевтични продукти от ценни лечебни растения от балканския регион

 

 

Пренилхинони и каротеноиди- потенциални медиатори на толерантността на зелени растения към комбиниран светлинен и температурен стрес

 

 

Социални неравенства и регионални различия при прехода от образование към заетост в България

 

 

Развитие на субалпийски гори в България под влияние на климатичните промени

 

 

Addressing socio-economic regional disparities: the potential of organic farming for strengthening rural areas in Bulgaria (Bulgaria Organic)

 

 

Иновативно възстановяване на фосфор от отпадъчни утайки

 

 

Миграция и транснационализъм между Швейцария и България: оценяване на социалните неравенства и регионалните различия в контекста на променящи се политики

 

 

Динамичната природа на междуетническите нагласи в България: социалнопсихологична перспектива

 

 

Оползотворяване на биологично активни вещества от отпадни води от индустриално производство на розово масло