Мая Хаджиева - редовен докторант

Д-р Иглика Джумерска-Алексиева, главен асистент

Д-р Анастас Пашов, доцент

Д-р Чавдар Василев, професор, ръководител на българската група