-  В рамките на Швейцарския принос към разширяването на ЕС стартира Българо-Швейцарска изследователска програма 2011-2016 г. Програмата има за цел да допринесе за намаляване на икономическите и социални различия в рамките на разширения Европейски съюз, да подпомогне изпълнението на съвместни българо -швейцарски изследователски инициативи,  да осигури по-нататъшната интеграция на българските учени в международни мрежи и да улесни обмена на знания и ноу-хау между учените.

- Общият размер на средствата на фонда за съвместни изследователски проекти е 4 235000 шв. франка. Безвъзмездната финансова помощ от швейцарска страна е 88,25%, а съфинансирането в размер на 11,75% се предоставя от Министерство на образованието и науката.

- Подписани  са 13 договора между водещите изследователи от двете страни, като на тази основа има сключени 13 договори за национално съфинансиране. Извършени са плащания от бюджета на МОН за първата година на изпълнение на проектите. В МОН е сформирана вътрешноведомствена работна група с представители на дирекции „Правна“, „Финанси“, ССД и „Наука“, която преглежда и докладва на министъра резултатите от изпълнението на договорите за съфинансиране.

- Изпълняваните научноизследователските проекти са от областта на екологията (2 бр.), селското стопанство (4 бр.), управлението на отпадъци (1 бр.), социалните неравенства (3 бр.), разработване на лекарствени форми (2 бр.) и  иновативни строителни материали (1 бр.).

- На 22 май 2014 г. в София се проведе Междинна среща на Комитета за управление на програмата и ръководителите на научни колективи от България докладваха напредъка.

- Членове на Комитета за управление са представители на Швейцарското посолство (Бюрото за управление на проекти), Министерския съвет (Дирекция „Управление на средствата от ЕС“), Швейцарската научна фондация и МОН.

- Комитета за управление договори организиране на заключителна конференция на Българо-швейцарската програма за научни изследвания 2011-2016 г. за 13 октомври 2016 г. в София.