• Швейцария подпомага процесите на преход в България от 1992 г. в съответствие с политиката на швейцарското правителство за сътрудничество с Източна Европа и страните от ОНД. Балканските страни представляват първостепенно предизвикателство за международната общност, тъй като реформите се разгръщат бавно и търпят въздействието на различни видове политически и културни фактори. Концентрирането на швейцарска помощ на Балканите получи допълнителен тласък след месец юни 2002 г. поради швейцарското участие в Пакта за стабилност за Югоизточна Европа.
  • От самото начало швейцарската програма включва мерките за техническо сътрудничество, прилагани от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC), както и мерките за финансово сътрудничество и стимулирането на търговията и инвестициите, реализирани от Държавния секретариат по икономически въпроси (seco).
  • През 1996 г. в София бе открит съвместният координационен офис (SDC/seco) с оглед разширяването на швейцарската програма и нейното консолидиране. В началото на 2001 г. тази служба прерасна в т. нар. Швейцарски офис за сътрудничество в България (BUCO).

       -   На 7 септември 2010 година е подписано Рамково споразумение между Правителството на Република България и Швейцарския федерален съвет за изпълнение на програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните различия в рамките на разширения Европейски съюз.

    -  На тази база са подписани и споразумения за създаване на няколко тематични фонда в т.ч. фонд „Научни стипендии” и фонд „Научни изследвания”.

    -  Националното координационно звено (дирекция «Управление на средствата от Европейския съюз» на МС) е отговорно за цялостния мониторинг и координация относно идентифициране, избор, планиране, изпълнение, финансово управление, контрол и оценка на проекти и програми, както и за правилното използване на средствата. Швейцарското правителство, представено от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC) и Държавния секретариат по икономически въпроси (SECO) в Берн, осигуряват адекватно стратегическо и оперативно управление.

-    В началото на 2012 г. министърът на образованието и науката подписа два Меморандума за разбирателство – с Швейцарската научна фондация за изпълнение на програмата за Българо-Швейцарско сътрудничество в областта на научните изследвания (BSRP) и с Конференцията на ректорите на швейцарските университети за изпълнение на програмата за научен обмен (Sciex-NMSs). Дейността по управление на програмите за наука се координират от дирекция „Наука“ и включват организиране на оценката на проектите за млади учени и управление на договорите за съфинансиране на програмата за научни изследвания.